STRONY UMOWY

1.1. Niniejsza umowa zostaje zawarta pomiędzy Wykonawcą, działającym na podstawie specjalnego zezwolenia (licencji) na świadczenie usług medycznych nr 02040/1534 wydanego przez Ministerstwo Zdrowia Republiki Białorusi, PUP „Dudko i synowie”, zarejestrowanym w rejestrze specjalnych zezwoleń (licencji) Ministerstwa Zdrowia Republiki Białorusi pod nr M-1534, dalej nazywanym Wykonawcą, a Klientem.

1.2. Klientem może być osoba dorosła, pełnoletnia osoba, osoba niepełnoletnia według prawa Republiki Białorusi, której interesy chroni przedstawiciel ustawowy, a także inna osoba, której interesy chroni przedstawiciel ustawowy zgodnie z prawem Republiki Białorusi.

PRZEDMIOT UMOWY
2.1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Klientowi płatnych usług medycznych, a Klient zobowiązuje się je przyjąć i opłacić zgodnie z warunkami i cenami określonymi w cenniku.

2.2. Usługi medyczne świadczone przez Wykonawcę są określone na jego oficjalnej stronie internetowej: https://implant-center.by/ oraz w materiałach informacyjnych dostępnych w klinice obok punktu administracyjnego.

ZAWARCIE UMOWY
3.1. Zamieszczenie tekstu niniejszej Umowy na oficjalnej stronie internetowej stanowi ofertę Wykonawcy, kierowaną do nieokreślonego kręgu osób w celu zawarcia niniejszej Umowy (art. 2 ust. 1 Ustawy Republiki Białorusi o umowach i innym zobowiązaniach majątkowych).

3.2. Zawarcie niniejszej Umowy odbywa się poprzez zaakceptowanie warunków niniejszej Umowy jako całości przez Klienta, bez żadnych warunków, zastrzeżeń i zastrzeżeń (art. 2 ust. 2 Ustawy Republiki Białorusi o umowach i innych zobowiązaniach majątkowych).

3.3. Faktem zaakceptowania warunków niniejszej Umowy przez Klienta jest zapis na wizytę w celu świadczenia usług zgodnie z warunkami i warunkami określonymi w niniejszej Umowie (art. 2 ust. 3 Ustawy Republiki Białorusi o umowach i innych zobowiązaniach majątkowych).

3.4. Klient samodzielnie określa potrzebę i rodzaj płatnych usług medycznych oraz uzgadnia z Wykonawcą datę i godzinę wizyty.

3.5. Klient samodzielnie wybiera specjalistów lekarzy, określa zakres i charakter badań.

3.6. Miejscem zawarcia Umowy jest siedziba Wykonawcy: 220029, Mińsk, ul. Maśjerava, 17.

3.7. Klient potwierdza, że do momentu zawarcia niniejszej Umowy zapoznał się i zgadza się z Cennikiem usług Wykonawcy, opublikowanym na stronie internetowej lub umieszczonym w formie drukowanej na stanowisku administratora centrum medycznego.

3.8. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i przetwarzanie danych osobowych i informacji stanowiącej tajemnicę lekarską przy tworzeniu karty pacjenta w formie elektronicznej i papierowej, systemów informacyjnych, zasobów informacyjnych, baz danych, rejestrów w opiece zdrowotnej.

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
4.1. Wykonawca zobowiązuje się do:

4.1.1. Świadczenia usług medycznych zgodnie z wysokim standardem jakości oraz zgodnie z umówionym zakresem, terminami i cenami.

4.1.2. Przestrzegania wszystkich przepisów wewnętrznych placówki medycznej, zasad bezpieczeństwa i regulaminu obowiązującego w miejscu leczenia, zasad postępowania w miejscach publicznych, a także dbania o majątek Wykonawcy i osób trzecich.

4.1.3. Zapewnienia dostępnej formy informacji na temat kosztów usług medycznych.

4.1.4. Dostarczenia odpowiednich informacji i zaleceń Klientowi.

4.1.5. Przestrzegania harmonogramu pracy Wykonawcy, uzgodnionych terminów i stawienia się na umówioną wizytę. W przypadku niemożności stawienia się, Klient ma obowiązek powiadomić Wykonawcę nie później niż 24 godziny przed planowaną wizytą. W przypadku spóźnienia pacjenta, usługa może być wykonana jedynie w przypadku dostępności czasowej Wykonawcy.

4.2. Klient zobowiązuje się do:

4.2.1. Znajomości i przestrzegania zasad określonych wewnętrznym regulaminem Wykonawcy, zasad bezpieczeństwa oraz zasad postępowania w miejscach publicznych, a także do szanowania mienia Wykonawcy i osób trzecich.

4.2.2. Terminowego informowania Wykonawcy o okolicznościach, które mogą wpłynąć na wykonanie niniejszej Umowy.

4.2.3. Przestrzegania wszystkich zaleceń i zaleceń Wykonawcy.

4.2.4. Przestrzegania harmonogramu pracy Wykonawcy, uzgodnionych terminów i stawienia się na umówioną wizytę. Klient ma obowiązek powiadomić Wykonawcę o niemożności stawienia się na wizytę nie później niż 24 godziny wcześniej. W przypadku spóźnienia Klienta, usługa może być wykonana jedynie w przypadku dostępności czasowej Wykonawcy.

4.3. Klient ma prawo do:

4.3.1. Uzyskania informacji o kosztach usługi medycznej.

4.3.2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań terminowych wybrać:

wyrażenie zgody na nowy termin świadczenia płatnych usług medycznych;

zażądanie świadczenia płatnej pomocy medycznej przez innego specjalistę;

wypowiedzenie umowy i zażądanie zwrotu kosztów usługi.

4.3.3. Wybór lekarza specjalisty.

4.3.4. Otrzymanie w dostępnej formie informacji o stanie własnego zdrowia, stosowanych metodach świadczenia pomocy medycznej, a także o kwalifikacjach lekarza prowadzącego i innych pracowników medycznych bezpośrednio zaangażowanych w świadczenie pomocy medycznej.

4.3.5. Odmowę przyjęcia pomocy medycznej, w tym ingerencji medycznej. W takim przypadku Klient ponosi odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.

4.3.6. Wybór osób, którym może być udzielona informacja o stanie jego zdrowia za jego pisemną zgodą, chyba że prawo Republiki Białorusi stanowi inaczej.

4.3.7. W dowolnym momencie cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych bez podawania przyczyny, ich usunięcie, a w przypadku braku możliwości technicznych usunięcia – zablokowanie dalszego przetwarzania danych osobowych, włącznie z ich blokowaniem.

KWOTA UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI
5.1. Świadczenie usług medycznych jest świadczone w pełnym zakresie pod warunkiem zapłaty za nie w 100% (sto procentów) przez Klienta. Umowa Oferenta wchodzi w życie po umówieniu się Klienta na wizytę. Płatność za usługi Wykonawcy dokonywana jest przez Klienta w białoruskich rublach w gotówce przez kasę Wykonawcy lub przelewem na bieżące konto Wykonawcy lub za pomocą terminala. Płatność za usługi medyczne dla nieletniego jest dokonywana przez jego prawnych przedstawicieli.

5.2. Datą płatności za usługi medyczne jest dzień wpływu środków pieniężnych na kasę Wykonawcy.

5.3. Cenniki obowiązujące w momencie płatności za usługi medyczne stanowią integralną część niniejszej Umowy.

5.4. Podstawą potwierdzającą fakty świadczenia usług i ich zakres jest zapis w karcie medycznej (opinii konsultacyjnej). Informacje o zakresie wykonanych płatnych usług medycznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów Republiki Białorusi z dnia 12.02.2018 r. nr 13 „O niektórych kwestiach dotyczących sporządzania dokumentów księgowych pierwotnych”, są sporządzane przez Wykonawcę w sposób jednostronny i uznawane za dokument księgowy pierwotny. Klient zgadza się, że informacje o zakresie wykonanych płatnych usług medycznych sporządza Wykonawca w sposób jednostronny zgodnie z obowiązującym prawem Republiki Białorusi. Opinia konsсultacyjna, podpisana przez lekarza i wydana Klientowi, stanowi dokument potwierdzający wykonanie usługi (aktem odbioru wykonanej usługi).

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON
6.1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy strona winna ponosi odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem Republiki Białorusi, uwzględniając szczególne warunki określone w niniejszej Umowie.

6.2. Żadna ze stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za całkowite lub częściowe niewykonanie przez drugą stronę swoich zobowiązań, jeśli niewykonanie to wynika z okoliczności siły wyższej, takich jak pożar, powódź, trzęsienie ziemi, strajki i inne klęski żywiołowe, wojny i działania wojenne lub inne okoliczności leżące poza kontrolą stron, które uniemożliwiają wykonanie niniejszej Umowy, występujące po jej zawarciu, a także z innych przyczyn przewidzianych prawem.

Jeśli którakolwiek z takich okoliczności bezpośrednio wpłynęła na niewykonanie zobowiązania w terminie określonym w Umowie, ten termin zostaje proporcjonalnie przesunięty na czas trwania odpowiedniej okoliczności.

6.3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku:

6.3.1. Udostępniania Klientowi fałszywych informacji.

6.3.2. Jeśli leczenie zostało przerwane lub nie zostało zakończone niezależnie od inicjatywy Wykonawcy.

6.3.3. W przypadku wystąpienia u Klienta reakcji alergicznych w przypadku nietolerancji leków i materiałów dopuszczonych do stosowania w Republice Białorusi, wystąpienia skutków ubocznych interwencji medycznych i powikłań wynikających z biologicznych cech organizmu.

6.3.4. W przypadku wystąpienia powikłań wynikających z niewykonania przez Klienta zaleceń, przepisów i zaleceń Wykonawcy.

6.3.5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie (lub nienależyte wykonanie) swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeśli przy stopniu roztropności wymaganym od niego przez charakter wykonywanych działań podjął wszelkie niezbędne kroki w celu właściwego wykonania zobowiązań, ale spodziewany rezultat nie został osiągnięty.

6.3.6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeśli Klient nie przekazał informacji o swoim stanie zdrowia, które mogą wpłynąć na wyniki przeprowadzanych działań leczniczo-diagnostycznych.

6.4. W przypadku przedstawienia Klientowi wyników badań laboratoryjnych lub badań diagnostycznych (USG, EKG, MRI, CT itp.) opinii konsultacyjnych sporządzonych przez instytucje medyczne (trzecie strony), Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za postawioną diagnozę i (lub) przepisanie leczenia w przypadku przedstawienia wyników analiz, badań diagnostycznych, opinii konsultacyjnych nie odpowiadających obiektywnemu obrazowi klinicznemu pacjenta, a także za możliwe skutki związane z ich niewiarygodnością.

6.5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione przez Klientów przedmioty bez osobistego nadzoru na terenie Wykonawcy.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW
7.1. Strony będą dążyć do rozstrzygnięcia wszelkich możliwych sporów i różnic, które mogą wyniknąć z Umowy lub z nią z wiązanych, poprzez negocjacje.

7.2. Strony uzgadniają, że wszelkie spory wynikające z Umowy lub z nią związane mogą być rozstrzygane poprzez skorzystanie z mediacji jako metody pozasądowego rozstrzygania sporów na warunkach i w trybie przewidzianym prawem Republiki Białorusi oraz Umową. W takim przypadku zainteresowana Strona składa drugiej Stronie pisemne zgłoszenie rozstrzygnięcia sporu w ramach procedury mediacji. Pisemne zgłoszenie sporu w ramach procedury mediacji może być złożone przez mediatora na wniosek zainteresowanej Strony.

7.3. Spory, które nie zostały rozstrzygnięte poprzez negocjacje, podlegają rozpoznaniu przez sąd według miejsca rejestracji Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Republiki Białorusi.

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY
8.1. Umowa wchodzi w życie w momencie akceptacji oferty i obowiązuje do wykonania przez Strony swoich zobowiązań.

8.2. Okres obowiązywania niniejszej oferty jest ustalony na cały okres ważności specjalnego zezwolenia (licencji) na świadczenie usług medycznych nr 02040/1534 wydanego przez Ministerstwo Zdrowia Republiki Białorusi na rzecz PUP „Dudko i synowie”, zarejestrowanej w rejestrze specjalnych zezwoleń (licencji) Ministerstwa Zdrowia Republiki Białorusi pod nr M-1534.

WARUNKI SPECJALNE
9.1. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany i / lub uzupełnienia warunków niniejszej oferty w jednostronny sposób, dostosowywania istniejących taryf, wprowadzania nowych Załączników i Dodatków do niniejszej Umowy. Informacje o takich zmianach są publikowane na stronie internetowej Wykonawcy pod adresem: http://implant-center.by/ oraz na tablicy informacyjnej bezpośrednio w klinice przy stanowisku administratora.

9.2. Klient jest zobowiązany samodzielnie sprawdzać dostępność zmian na stronie internetowej Wykonawcy lub na tablicy informacyjnej bezpośrednio w klinice przy stanowisku administratora. Kontynuowanie korzystania z usług medycznych po otrzymaniu informacji o zmianie warunków niniejszej Umowy, jej Załączników i innych zmian jest traktowane jako zgoda Klienta na wprowadzone zmiany i uzupełnienia.

ADRES SIEDZIBY:
220029, Mińsk, ul. Maśjerava, 17

Telefony:

+375 17 334-91-65
+375 44 545-09-10

Adres e-mail: info@implant-center.by

Strona internetowa: https://implant-center.by/