1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności Danych Osobowych (zwana dalej Polityką Prywatności) określa procedurę przetwarzania danych osobowych oraz środki zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników, które PCHUP „Dudko i Synowie” (zwana dalej Administracją Serwisu) może otrzymywać, gdy Odwiedzający korzystają z witryny implant-center.by (zwanej dalej Witryną).

1.2. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności oraz warunków przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

1.3. W przypadku braku zgody z warunkami Polityki prywatności, Użytkownik musi zaprzestać korzystania z Witryny.

1.4. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie Serwisu. Witryna nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za witryny stron trzecich, do których Użytkownik może kliknąć łącza dostępne w Witrynie.

1.5. Administracja Witryny nie weryfikuje dokładności danych osobowych dostarczonych przez Użytkownika Witryny.

2. Podstawowe pojęcia użyte w Polityce Prywatności

„Automatyczne przetwarzanie danych osobowych” – przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem technologii komputerowej;

„Blokowanie danych osobowych” – tymczasowe zawieszenie przetwarzania danych osobowych (z wyjątkiem przypadków, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wyjaśnienia danych osobowych);

„Strona” – zbiór treści graficznych i informacyjnych oraz programów komputerowych i baz danych, zapewniający ich dostępność w Internecie pod adresem sieciowym implant-center.by, w tym jego podstronach;

„System informacyjny danych osobowych” – zbiór danych osobowych zawartych w bazach danych oraz technologii informatycznych i środków technicznych zapewniających ich przetwarzanie;

„Anonimizacja danych osobowych” – działania, w wyniku których niemożliwe jest ustalenie, bez wykorzystania dodatkowych informacji, przynależności danych osobowych do konkretnego Użytkownika lub innego podmiotu danych osobowych;

„Przetwarzanie danych osobowych” – dowolna czynność (operacja) lub zestaw czynności (operacji) wykonywanych za pomocą narzędzi automatyzacji lub bez użycia takich narzędzi z danymi osobowymi, w tym zbieranie, rejestrowanie, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja , zmiana), wydobywanie, wykorzystywanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych;

Administracja Serwisu – upoważnieni pracownicy do zarządzania serwisem, działający w imieniu Przemysłowego Prywatnego Unitarnego Przedsiębiorstwa „Dudko i Synowie”, organizujący i (lub) przetwarzający dane osobowe, a także określający cele przetwarzania danych osobowych, skład danych osobowych, które mają być przetwarzane, działania wykonywane na danych osobowych;

„Dane osobowe” — wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanego Użytkownika lub Użytkownika, które można zidentyfikować na podstawie takich informacji

„Użytkownik” — każdy odwiedzający witrynę implant-center.by;

„Dostarczanie danych osobowych” – działania mające na celu ujawnienie danych osobowych określonej osobie lub określonemu kręgowi osób;

„Upowszechnianie danych osobowych” – wszelkie działania mające na celu udostępnienie danych osobowych nieokreślonemu kręgowi osób (przekazywanie danych osobowych) lub zapoznanie się z danymi osobowymi nieograniczonej liczby osób, w tym ujawnienie danych osobowych w media, umieszczanie w informacyjnych sieciach telekomunikacyjnych lub zapewnianie dostępu do danych osobowych w jakikolwiek inny sposób;

„Transgraniczny transfer danych osobowych” – przekazanie danych osobowych na terytorium obcego państwa organowi obcego państwa, zagranicznej osoby fizycznej lub zagranicznej osoby prawnej;

„Zniszczenie danych osobowych” – wszelkie działania, w wyniku których dane osobowe ulegają nieodwołalnemu zniszczeniu z niemożliwością dalszego odtworzenia treści danych osobowych w systemie informatycznym danych osobowych i (lub) w wyniku których są nośnikami materialnymi danych osobowych są niszczone.

Terminy, których definicje nie zostały wskazane powyżej w tej sekcji, są używane w znaczeniu ustalonym przez ustawodawstwo Republiki Białorusi.

3. Temat polityki prywatności

Administracja strony może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika:

Nazwisko, imię, patronimik;

Adres e-mail;

Numer(y) telefonu;

Nazwa organizacji;

Tytuł.

Witryna zbiera i przetwarza również anonimowe dane o odwiedzających (w tym pliki cookie) za pomocą internetowych usług statystycznych (Yandex Metrica i Google Analytics i inne).

Powyższe dane w dalszej części treści Polityki łączy ogólne pojęcie „Dane osobowe”.

4. Cele przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest wyjaśnienie szczegółów zapytania/zamówienia; rejestracja na wydarzenia marketingowe; informowanie Użytkownika poprzez wysyłanie wiadomości e-mail (m.in. o nowych rozwiązaniach i usługach, ofertach specjalnych i wydarzeniach firmowych).

Użytkownik zawsze może odmówić otrzymywania wiadomości informacyjnych, wysyłając do Administracji Witryny wiadomość e-mail na adres info@implant-center.by z dopiskiem „Odmowa powiadomienia od PCHUP„ Dudko i Synowie ””.

Zanonimizowane dane Użytkowników zbierane za pomocą internetowych serwisów statystycznych służą do zbierania informacji o działaniach Użytkowników w serwisie, poprawy jakości serwisu i jego zawartości.

5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Administracja serwisu przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie w przypadku ich samodzielnego wypełnienia i/lub przesłania przez Użytkownika za pomocą specjalnych formularzy znajdujących się na stronie implant-center.by. Wypełniając odpowiednie formularze i / lub przesyłając swoje dane osobowe do Administracji Witryny, Użytkownik zgadza się z niniejszą Polityką prywatności.

Administracja serwisu przetwarza zanonimizowane dane o Użytkowniku, jeśli jest to dozwolone w ustawieniach przeglądarki Użytkownika (włączone jest przechowywanie plików cookies i korzystanie z technologii JavaScript).

6. Procedura zbierania, przechowywania, przekazywania i innego rodzaju przetwarzania danych osobowych

Bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez Administrację Serwisu jest zapewnione poprzez wdrożenie środków prawnych, organizacyjnych i technicznych niezbędnych do pełnego spełnienia wymagań obowiązującego ustawodawstwa Republiki Białorusi w zakresie ochrony danych osobowych. /p>

Administracja serwisu zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych i podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu uniemożliwienia osobom nieuprawnionym dostępu do danych osobowych Użytkownika.

Dane osobowe Użytkownika nigdy, w żadnych okolicznościach, nie będą przekazywane stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków związanych z wdrażaniem obowiązujących przepisów.

W przypadku nieścisłości w danych osobowych Użytkownik może je samodzielnie zaktualizować, wysyłając powiadomienie do Administracji Witryny na adres e-mail info@implant-center.by z oznaczeniem „Aktualizacja danych osobowych”.

Okres na jaki wyrażona jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest nieograniczony. Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wysyłając zawiadomienie do Administracji Serwisu pocztą elektroniczną na adres e-mail Operatora info@implant-center.by z dopiskiem „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych ”.

7. Transgraniczny transfer danych osobowych

Administracja serwisu przed rozpoczęciem transgranicznego przekazywania danych osobowych jest zobowiązana do upewnienia się, że obce państwo, na którego terytorium ma przekazać dane osobowe, zapewnia niezawodną ochronę praw podmiotów danych osobowych.

Transgraniczne przekazywanie danych osobowych na terytorium obcych państw, które nie spełniają powyższych wymogów może być realizowane tylko wtedy, gdy podmiot danych osobowych posiada zgodę na transgraniczne przekazanie swoich danych osobowych i/lub wykonanie umowy, której stroną jest podmiot danych osobowych.

8. Postanowienia końcowe

Użytkownik może otrzymać wszelkie wyjaśnienia dotyczące interesujących go kwestii dotyczących przetwarzania jego danych osobowych, kontaktując się z Administracją Witryny za pośrednictwem poczty e-mail info@implant-center.by.

Ten dokument będzie odzwierciedlał wszelkie zmiany w przetwarzaniu danych osobowych przez Administrację Witryny. Polityka prywatności obowiązuje przez czas nieokreślony, dopóki nie zostanie zastąpiona nową wersją.

Aktualna wersja Polityki jest dostępna bezpłatnie w Internecie pod adresem https://implant-center.by/politicy